Privatumo politika

Mes rūpinamės Jūsų informacija ir palaikome kiekvieno teisę į privatumą. 

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų igyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

Labai svarbu, kad nuosekliai perskaitytumėte šiame puslapyje pateiktą informaciją, kadangi kiekvieną kartą naudodamiesi interneto svetaine (karolisdovydas.lt) ir čia teikiamomis paslaugomis, Jūs patikite savo asmens duomenis Interneto svetainės valdytojui, kuriam priklauso Interneto svetainė ir sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sajungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, imonės pavadinimas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  • tvarkyti klausimus, susijusius su paslaugų teikimu ar parduodamais produktais;
  • išrašyti sąskaitas faktūras
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus jūsų sutikimą).

Jeigu Jūs nesutinkate su šiame puslapyje pateiktomis sąlygomis, prašome nesilankyti šioje internetinėje svetainėje (karolisdovydas.lt), nesinaudoti svetainės (karolisdovydas.lt) turiniu ir joje suteikiamomis paslaugomis.

1. SĄVOKOS

1.1 Duomenų valdytojas – Karolis Dovydas (toliau – Valdytojas), individualios veiklos kodas: 108108, buveinės adresas: Gluosnių takas 3, Josvainiai, LT58187.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko valdytojas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant internetinės svetainės (karolisdovydas.lt) veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant valdytojo interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Valdytojas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
 
2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į valdytoją, naudojasi valdytojo teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į valdytoją prašant suteikti informaciją ir pan.
 
2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lanvkantis valdytojo internetinėje svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 
2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.
 
3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 
3.1. Pateikdamas asmens duomenis Valdytojui asmuo sutinka, kad Valdytojas naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
 
3.2. Asmens duomenis valdytojas tvarko šiais tikslais:
 
3.2.1. Valdytojo veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji saskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Valdytojas gauna pagal teisės aktus vykdydama Valdytojo veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti įmonę įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.
 
3.2.2. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas, užklausos, komentaro ar nusiskundimo tekstas.
  
3.2.3. Dovanų kuponų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: informacija apie dovanų kupone nurodytą paslauga/prekę, dovanų kupono galiojimo data, atsiskaitymo duomenys, kupono gavėjo vardas.
  
3.2.5. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), adresas.
  
3.2.6. Kitais tikslais, kuriais Valdytojas turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Valdytojo teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Valdytoją įpareigoja atitinkami teisės aktai.
 
4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
 
4.1. Valdytojas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 
4.2. Valdytojas gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Valdytojui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Valdytojas pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos technines ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 
4.3. Valdytojas taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 
4.4. Valdytojas garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4.5 Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą interneto svetainėse, teikti patrauklesnius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetaines, tiek ir Jūsų aptarnavimą, Valdytojas tvarko apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, lytis, kalba, bendri interesai ir pan.

Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas pakartotinės rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiųjų šalių (pvz., Google, Facebook) paslaugomis bei įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel).
 
5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
 
5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Valdytojo svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Valdytojo paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
 
6.1. Valdytojo surinkti asmens duomenys yra saugomi Valdytojo informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 
6.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Valdytojo paslaugų, tačiau Valdytojas ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.
 
7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
 
7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 
7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 
7.3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 
7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 
7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 
7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 
7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 
7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotų duomenų tvarkymu įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 
7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
7.10. Valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 
8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 
8.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Valdytoją:
 
8.1.1. pateikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: [email protected]
 
8.1.2. žodžiu telefonu +370 656 45535
  
8.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Valdytojas gavęs duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę. Valdytojo atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
 
9. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ
 
9.1. Duomenų subjektas turi:
 
9.1.1. Informuoti Valdytoją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Valdytojui svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 
9.1.2. Pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Valdytojas galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjekta). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.
 
10. SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)
 
10.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.karolisdovydas.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
 
10.2. Slapukų naudojimo tikslai:
 
10.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis Valdytojo svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Valdytojas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).
 
10.3. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Galite aplankyti http://www.omniture.com/privacy/optout.html?return_url=&javascript_enabled=true ir vykdyti atsisakymo instrukcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.
 
10.4. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
 
10.5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
 
10.6. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
 
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
11.1. Perduodamas Valdytojui asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 
10.2. Plėtojant ir tobulinant Valdytojo veiklą, Valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Valdytojas turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.karolisdovydas.lt
 
11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.karolisdovydas.lt
 
Įsipareigojame pateiktus duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
 
Beveik visais atvejais mes tvarkome tik Jūsų pačių mums pateiktus asmens duomenis, kai naudojatės karolisdovydas.lt internetinės svetainės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el.paštu [email protected]